สรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลงทุน LMF RTF

สรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลงทุน LMF RTF

 

กองทุน LMF RTF นั้นถือ เป็นกองทุนยอดนิยมของคนที่ต้องการจะเก็บเงินและออมเงิน เพื่อหากำไรได้ด้วยแต่ว่าเงื่อนไขต่าง ๆ ของตัว LMF RTF นั้นจะเป็นกองทุนที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุน

เพื่อที่จะให้คนหันมาออมเงินผ่านกองทุนต่าง ๆ เหล่านี้ โดยเงื่อนไข ก็ขึ้นอยู่กับ กองทุนต่าง ๆ ว่าเราจะลงในกองทุนระยะสั้น หรือระยะยาว โดยจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

lmf

RMF คือ กองทุนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่จะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาล หรือ สินค้าโภคภัณฑ์และตราสารทุนหุ้นสามัญ เป็นต้น ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่ต่ำ โดยมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมกองทุนดังต่อไปนี้

  1. เริ่มลงทุนแล้วต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ห้ามขาดส่ง
  2. ลงทุนเินขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 3% ของรายได้ทั้งหมดของคุณในแต่ละปี หรือ ต่ำกว่า 5000 บาทต่อปี แล้วแต่ที่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า
  3. ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยที่เมื่อรวมกับกองทุนยังชีพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วต้องไม่เกิน 500000 บาทต่อปี
  4. ต้องถือหน่วยในการลงทุนจนกว่าจะครบอายุ 55 ปี และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ถึงจะสามารถที่จะถอนหน่วยลงทุนได้

LMF คือ การลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญ หรือก็คือเน้นลงทุนในตัวหุ้นเป็นหลัก มักจะมีความเสี่ยงสูง

โดยมีเงื่อนไขในการเข้ากองทุนดังนี้

  1. ไม่ต้องลงทุนทุกปี
  2. ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยที่เมื่อรวมกับกองทุนยังชีพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วต้องไม่เกิน 500000 บาทต่อปี
  3. ต้องลงทุนต่อเนื่องกันเป็นเวลาห้าปีปฏิทิน ถึงจะสามารถที่จะทำการขายหน่วยในการลงทุนได้

กรณีที่ผิดการเงื่อนไข กองทุน LMF และ RMF

  1. ต้องคืนภาษี ที่ได้รับการหักจาก กองทุน LMF และ RMF
  2. ต้องนำกำไรที่ได้จากการขาย หน่วยลงทุนของ LMF และ RMF ไปเป็นรายได้ในการหักภาษีด้วย